Dames, nu u op mijn hielen blijft trappen

TEKST groter lettertype kleiner lettertype

vrijdag 27 mei 2016 om 11:45 uur.    |    Terug naar Proza
Dit werk werd reeds 1543 maal bekeken.


Dames, nu u op mijn hielen blijft trappen

*** No English below ***

Geachte dames,

Twee weken geleden ontving ik inderdaad uw mail waarna op vrijdag 20.5 een herinneringsmail volgde. Blijkbaar verkeert u in hoge nood want reeds op woensdag 24.5 ontving ik een ‘laatste herinneringsmail’. Ik was in het buitenland en niet bij machte om te reageren. Nu u op mijn hielen blijft trappen heb ik besloten om alsnog te reageren

Gelet op mijn simpele aard is mijn ‘Sitz im Leben” bijzonder eenvoudig: Men heeft me lief of niet, men houdt van mijn liedjes of niet, men wil me lezen of niet, men vindt dit goed of niet en dat is wat mij betreft in beide gevallen even goed. En wanneer ik een vraag stel dient men dit te begrijpen als een aanbod, niet meer niet minder.

In het najaar verschijnt mijn zevende poëziebundel bij Uitgeverij P in Leuven en ik kan u tevens melden dat ik eten en drinken heb en een dak boven mijn hoofd waar ik mijn honderden cd’s, vier gitaren, mijn banjo en een paar duizend boeken koester als schitterende juwelen. Ik ben dus perfect gelukkig.

Ik ben tevens bijzonder gehecht aan mijn vrijheid van denken en handelen en ik sta dan ook haaks op elke vorm van corporatisme met het gebruikelijk, eenduidig roedelgedrag met zijn blèrende ‘moutons de Panurge’ snakkend naar aandacht en waarmee ik me in de verste verte niet mee wil associëren. De literatuur is me te lief.

Wat representativiteit en statistieken betreft geef ik u tot slot een pittigheid van Godfried Bomans mee: “Er was eens een statisticus die berekende dat de rivier gemiddeld één meter diep was. Toen hij overstak is hij verdronken”

Ik wens u alvast veel succes met uw onderzoek.

Hoogachtend

Frank De Vos

PS. Gelet op het " English below" dient u eveneens te noteren dat ik tot geen enkele Angelsaksische volkstam behoor. 

***English below***

Beste Frank De Vos

Twee weken geleden ontving je van ons een mail met een oproep om deel te nemen aan het onderzoek naar de sociaal-economische positie van kunstenaars. Al meer dan 1000 kunstenaars en artiesten vulden onze vragenlijst in.

Ook jou zouden we graag nog overtuigen om deel te nemen of de vragenlijst verder te voltooien. Via  deze link ga je naar de vragenlijst.  

Ben je geen kunstenaar of behoor je niet tot de groepen waarop we in dit onderzoek focussen?

Gelieve toch snel even door te gaan naar deze link  en aan te geven of je al dan niet kunstenaar  bent. Op die manier kunnen we een correct beeld vormen van de groep die we bereikt hebben.

Ben je wel een kunstenaar, auteur, artiest of muzikant…

dan vraag je je misschien af waarom toch alweer een enquête, persoonlijke verhalen geven toch meer inzicht?

Individuele verhalen zijn uitermate belangrijk. Zo consulteerden we al heel wat professionals en kunstenaars. Toch is ook een schaalvergroting wenselijk. Hoe kunnen we anders geldige en betrouwbare uitspraken doen over kunstenaarsloopbanen? Hoe kunnen we anders de complexiteit van kunstenaarsloopbanen vatten? Pas door op grote schaal te kijken naar zowel disicplinespecifieke als disciplineoverstijgende problematieken kunnen aanbevelingen voor ondersteuning, loopbaanontwikkeling, enz. overgemaakt worden aan overheid en sector.

Of: wat doet mijn mening ertoe?

Meer dan 1000 respondenten is uiteraard geen slecht resultaat, maar belangrijker dan het aantal is de representativiteit van de studie. Ook al stel je het momenteel goed en zie je daarom niet meteen het nut ervan in om deze vragenlijst in te vullen, toch is ook jouw mening belangrijk omdat ook positieve verhalen relevante inzichten kunnen bieden naar ondersteuningsmogelijkheden voor andere kunstenaars.

Of: je denkt dat je situatie te sterk afwijkt van andere kunstenaars …

Je individuele pad, je ervaringen en opinies – hoe specifiek ook – zijn dan ook zeer belangrijk voor ons. We voorzien op verscheidene plaatsen in de vragenlijst mogelijkheden om aan te vullen en op het einde van de vragenlijst is ruimte voorzien om alles wat je niet kwijt kon of de nuances die je niet kon leggen in de vragenlijst te vermelden.

Kortom je deelname doet er toe en is belangrijk! Door je deelname via deze link werk je mee aan een rapport dat inzicht moet geven hoe kunstenaars beter ondersteund en begeleid moeten worden bij de uitbouw van hun loopbaan.

We benadrukken nogmaals dat dit onderzoek strikt vertrouwelijk is en volledig anoniem verwerkt wordt. Op geen enkele manier zullen resultaten te koppelen zijn met persoonsgegevens.

Toch liever niet deelnemen? Klik op  deze link, duid aan dat je niet wenst mee te werken. Op die manier krijg je geen herinneringsmails meer.

Alvast heel erg bedankt voor je deelname!

…. & …

Vakgroep Sociologie – Onderzoeksgroep CuDOS

Universiteit Gent  

                                          *************************************

***English version***

Dear Frank De Vos

Two weeks ago we e-mailed you with an invitation to participate in a survey on the socio-economic position of artists. Already more than 1,000 artists completed our questionnaire.

We would like to persuade you too to participate or continue with the questionnaire. This link takes you to the questionnaire.

You are not an artist or you think you don’t belong to the groups we focus on in this study:

Even then, please go quickly to this link and indicate you are not an artist or do not belong to the artist groups we focus on. That way we can obtain a correct view on the representativeness of our study.

You are an artist, author, artist or musician ...

but you wonder why again a new survey and in your opinion personal stories give more insight.

Individual stories are indeed extremely important. Therefore, we consulted several professionals and artists. However, also a larger scope is needed. Without such a scope we cannot formulate valid and reliable statements about artists’ careers. And how else can we understand the complexity of artists’ careers? Only by looking at a large scale to both discipline specific as to cross-disciplinary issues, we can  formulate recommendations regarding support, career development, etc. to policymakers and arts sector.

Or you think your opinion doesn’t matter.

More than 1,000 respondents … this is not a bad result at all. However, more important than numbers is the representativeness of the study. Perhaps, you are doing very well at the moment and filling out the survey doesn’t seem valuable to you. But keep in mind that also positive stories can reveal relevant insights for the development of support measures for other artists.

Or you think your situation is too different from that of other artists.

Your individual path, your experiences and opinions - no matter how specific - are very important to us. At different points in the questionnaire we offer you the possibility to formulate open answers and at the end of the questionnaire you can write down all nuances or details you could not report in the questionnaire.

in short, your participation does matter and is important! By participating via  this link you contribute to a report that provides insight into how artists should be better supported and assisted in the development of their careers.

We emphasize again that this research is strictly confidential and is processed completely anonymous. In no way we will link results with personal data.

If you prefer not to take part, please click on  this link in order not to receive any reminders.

We thank you in advance for your participation!

… & …

Department of Sociology – Research group CuDOS

Ghent University 
Vorige werk: Mijmeren in komkommertijd  Terug naar overzicht Maatschappij  Volgende werk: De Engel van Doel: een herinnering